نوه آقای رضا هادی

ابراهیم های

آینده

کوچک ترین مهمان شهید ابراهیم هادی
در همایش سال 1395_ مصلی تهران

شما هم می توانید تصویر دوستان کوچک
شهید براهیم هادی را برای ما بفرستید

از کودکی فرزندانمان را قدرشناس شهیدان تربیت کنیم

۲۷ اسفند ۱۳۶۷

Image is not available

با یک دوست آسمانی

در اولین نقطه...

زندگی آغاز می شود

ابراهیم هادی

دوست آسمانی من

شهید

میهمان ویژه

بوسه ای بر دستان کوچک یک

خوابی آرام برای یک حماسه بزرگ

ابراهیم عزیز

شجاعت و دلیری که داشتی

رفتار جوانمردانه ای که داشتی

و حماسه ای که آفریدی را

به خاطر می سپارم

عکس 9
عکس1
ArrowArrow